Bestcamp

TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 13.1.2022


1. Rekisterinpitäjä

BestPark Oy

Y-tunnus: 3119984-1

Osoite: c/o Angelma & Mäkelä

Eteläkatu 14 C 3

13100 HÄMEENLINNA


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Hanna Pitkänen

Sähköposti: hanna.pitkanen@bestpark.com


3. Rekisterin nimi

BestCamp asiakasrekisteri

BestCamp markkinointirekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakaspalvelu, asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä yhteydenottoihin vastaaminen.

Markkinointirekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa markkinointi. Markkinointiin tietoja käytetään vain rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojensa käyttämiseen markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle kohdan 2 mukaisin yhteystiedoin.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisena oikeusperusteena henkilötietojen käsittelyyn on rekisteröidyn suostumus, sopimus tai oikeutettu etu.


5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoitetiedot
 • Syntymäpäivä
 • Kansalaisuus
 • Majoittumisajankohta
 • IP-osoite
 • Maksutapatiedot
 • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot

Markkinointirekisteri voi sisältää seuraavat tiedot rekisteröidystä:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Suoramarkkinointilupa
 • Asiakkaan ilmoittamat markkinointiin liittyvät tiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään, kun hän rekisteröityy järjestelmään lomakkeella tai muulla tavalla ja kun hän varaa palveluita järjestelmässä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen. Markkinointirekisterin henkilötietoja käytetään markkinointiin. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille osapuolille, kuin luotetuille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevissa maissa. Tällaisissa tapauksissa, joissa rekisteröidyn tietoja käytetään EU/ETA-alueen ulkopuolella, huolehditaan asianmukaisesta ja riittävästä tietoturvasta sekä asiakas- ja uutiskirjerekisterin käsittelystä sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

 

9. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä ja organisatorisilla suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, tai sellaiselle luotetulle kolmannelle taholle, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Käyttöoikeuksia myönnetään vain sellaisille tahoille, joiden asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Kolmansien kanssa käsittelystä on sovittu kirjallisesti.


10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään henkilötietojen käyttötarkoituksesta riippuen eri ajanjakso. Henkilötietoja säilytetään kuitenkin aina vähintään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön velvoittaman minimisäilytysajan ajan. Asiakas- ja sopimussuhteeseen perustuvia henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Henkilötietoja, joiden käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, säilytetään niin kauan, kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa, tai tietoja ei enää tarvita siihen käsittelytarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Oikeutetun edun perusteella käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin oikeutetun edun voidaan katsoa olevan voimassa, ellei rekisteröity kiellä henkilötietojensa käsittelyä tähän tarkoitukseen.


11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä olevat tiedot ja vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen poistamista taikka tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, ettei rekisterinpitäjä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.


12. Tiedot automaattisen päätöksenteon ml. profiloinnin olemassaolosta

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.