Bestcamp

1. Palvelu

BestCamp.com on BestPark Oy:n (Y-tunnus 3119984-1) tuottama markkinointialusta, joka yhdistää palveluntarjoajia ja asiakkaita sekä vastaa turvallisesta maksujen välittämisestä osapuolten välillä. BestCamp -järjestelmässä palveluntarjoajat voivat tarjota yöpymis- ja leiriytymispalveluita sekä muita palveluita asiakkaille ja asiakkaat voivat etsiä ja varata näitä palveluita.

Järjestelmän tarkoituksena on koota yöpymis-, leiriytymispalvelut ja lisäpalvelut yhteen järjestelmään, jossa asiakkaat voivat varata palveluita kilpailukykyisillä hinnoilla. Palveluiden hinnat ovat järjestelmässä asiakkaiden ennakkoon nähtävillä.

Palveluntarjoajat ovat sitoutuneet BestCamp-järjestelmän sopimusehtojen mukaisesti käyttämään järjestelmää turvallisten käytäntöjen mukaisesti ja noudattamaan asiakasviestinnässä hyviä tapoja. Luottokorttimaksujen
turvallisesta välittämisestä vastaa Stripe.

2. Määritelmät

 • BestPark: BestCamp-järjestelmän tarjoaja.
 • Palveluntarjoaja: Yritys tai muu taho, joka tarjoaa palveluitaan varattavaksi BestCamp-järjestelmässä.
 • Asiakas: Henkilö, yritys tai muu taho, joka varaa Palveluntarjoajan palveluita BestCamp-järjestelmässä.
 • Palvelu: Yöpymis-, leiriytymis- tai muu palvelu, jonka Asiakas varaa BestCamp-järjestelmässä.
 • Leirintäalue: Paikka tai alue, jossa Palveluntarjoaja tarjoaa palveluita varattavaksi BestCamp-järjestelmässä.
 • Varaus: Syntyy, kun Asiakas tekee ennakkovarauksen BestCamp-järjestelmässä ja on saanut siitä varausvahvistuksen.
 • BestCamp: BestCamp on ennakkovarausjärjestelmä, jossa Asiakkaat voivat tehdä varauksia Palveluntarjoajien Leirintäalueiden Palveluihin.

3. Soveltamisala

Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Asiakkaan ja BestParkin väliseen Palvelun välitystä koskevaan sopimukseen. BestPark toimii asiassa vain Palvelun välittäjänä ja itse Palveluita koskevan sopimuksen osapuolina ovat Asiakas ja Palveluntarjoaja.

4. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy ja yleiset sopimusehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun Asiakas on tehnyt Varauksen BestCamp-järjestelmässä.

5. BestParkin vastuu

BestPark ei omista, tarjoa tai hallinnoi yöpymis- tai muitakaan Palveluita. BestPark ei ole sopimusosapuolena Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisessä Palvelun myyntiä koskevassa sopimuksessa. Palveluntarjoaja vastaa Palvelusta ja sen toimittamisesta. BestPark vastaa Palvelun ja maksujen välittämisestä.

6. Asiakkaan rekisteröityminen

Asiakkaan tulee rekisteröityä BestCamp-järjestelmään voidakseen varata järjestelmän välittämiä Palveluita. Asiakkaan tulee olla yli 18-vuotias tai rekisteröity oikeushenkilö. Asiakkaan tulee toimittaa vähintään seuraavat tiedot varauksen yhteydessä:

 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Osoite
 • Kansalaisuus
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Asiakkaalla on oikeus tietosuojalainsäädännön mukaisesti pyytää rekisteröityjen tietojen poistamista, tietosuojaselosteessa (Linkki: tietosuojaseloste) ilmoitettujen yhteystietojen mukaisesti. BestPark noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Mikäli Asiakas epäilee, että rekisteröitymiseen liittyvät salasana- tai tilitiedot ovat hävinneet tai varastettu tai että joku muu on käyttänyt tai aikoo käyttää rekisteröintitietoja ilman valtuutustasi, tulee tästä ilmoittaa välittömästi sähköpostiosoitteeseen info@bestcamp.com.

7. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää BestCamp-järjestelmää veloituksetta. Palveluntarjoaja vastaa BestCamp järjestelmää ja maksupalveluita koskevien järjestelmien kustannuksista.

Asiakkaan on noudatettava yleisiä lakeja, tämän sopimuksen ehtoja, sekä Leirintäalueen sääntöjä.

Asiakkaan BestCamp-järjestelmässä varaama Palvelu on käytettävissä kunkin Palvelun palvelukuvauksen mukaisesti tai Asiakkaan ja Palveluntarjoajan erikseen sovitun mukaisesti. Palveluntarjoaja ei voi muuttaa Varauksen maksamisen jälkeen tehtyä Varausta, ellei Asiakas anna siihen suostumusta.

Asiakkaan tulee Varauksen jälkeen ottaa vastaan varausvahvistus, jossa annetaan tiedot Varauksesta sekä toimintaohjeet. Asiakkaalla on velvollisuus antaa oikeat ja ajantasaiset yhteystiedot. Mikäli Asiakkaalla on kysyttävää Varauksesta varauksen tekemisen jälkeen, yhteydenotot osoitetaan suoraan Palveluntarjoajalle.

Mikäli Leirintäalueelle tai Palvelulle on määritelty erityisiä sääntöjä tai ohjeistuksia, jotka on ilmoitettu Leirintäaluetta tai Palvelua koskevissa tiedoissa, Asiakas on velvollinen noudattamaan edellä mainittuja sääntöjä tai ohjeistuksia.

8. Varauksen peruuttaminen

Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle peruutusehdot ennen Varauksen tekoa Leirintäalueen varaussivustolla. Varauksen peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto on tullut BestCamp-järjestelmään.

Mikäli Varaus perutaan Palveluntarjoajan ilmoittaman peruutusajan puitteissa, varausmaksu palautetaan Asiakkaalle. Mikäli Varaus perutaan Palveluntarjoajan peruutusajan jälkeen, varausmaksua ei palauteta Asiakkaalle.

Mikäli Asiakas ei peruuta Varausta peruutusajan puitteissa eikä saavu vastaanottamaan varaamiaan Palveluita Varauksen mukaisesti, veloitetaan Asiakkaalta Varauksen hinta kokonaisuudessaan.

9. Reklamaatiot

Kaikki Palveluihin ja Leirintäalueeseen liittyvät huomautukset ja reklamaatiot osoitetaan Palveluntarjoajalle. Huomautukset ja reklamaatiot voidaan kuitenkin toimittaa BestCamp-järjestelmään, josta ne toimitetaan Palveluntarjoajalle.

10. Palveluntarjoajan ja BestParkin oikeus peruuttaa varaus

Palveluntarjoajalla ja BestParkilla on oikeus peruuttaa Varaus ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) tai mikäli Asiakas ei ole noudattanut yleisiä sopimusehtoja. Mikäli peruuttaminen tapahtuu sen johdosta, että Asiakas ei ole noudattanut yleisiä sopimusehtoja, Asiakas on velvollinen maksamaan Varauksen täyden hinnan.

11. Oikeus hintojen muutoksiin

Sopimuksen syntymisen jälkeen Palveluntarjoajalla on oikeus korottaa ja vastaavasti alentaa hintaa, mikäli Palvelun hintaan vaikuttavat verot tai muut julkiset maksut muuttuvat.

12. Virheellinen hinta

Virheellisesti ilmoitettu hinta ei sido BestParkia tai Palveluntarjoajaa, mikäli hinta on niin selvästi virheellinen, että Asiakkaankin olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virheellinen hintatieto.

13. Immateriaalioikeudet

BestPark omistaa BestCamp-järjestelmän ja kaikki siihen liittyvät oikeudet. BestPark tai Palveluntarjoaja omistaa kaikki BestCamp-järjestelmässä esitetyn sisällön ja tiedon immateriaalioikeudet. Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, hyödyntää tai muuten käyttää BestCamp-järjestelmää tai sen sisältöä hyödyksi näiden yleisten sopimusehtojen vastaisesti.

14. Ylivoimainen este

BestPark tai Palveluntarjoaja eivät ole vastuussa sopimukseen perustuvien velvollisuuksiensa täyttämättä jättämisestä eikä siitä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos syynä on ylivoimainen este (Force Majeure). Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan Osapuolista riippumatonta, ulkopuolista, odottamatonta ja poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämiseen siten, että tämän vaikutuksen torjuminen on normaalien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, kuten esimerkiksi tulipalo, poikkeuksellinen luonnononnettomuus, sota, terrorismitoimet, epidemiat, kansallistaminen, kauppasaarto, työtaistelu, lakko,työsulku, sähkön tai televiestintäpalvelujen keskeytyminen tai pettäminen taikka valuutta- tai lisenssirajoitukset.

15. Vastuunrajoitukset

BestPark tai Palveluntarjoaja eivät vastaa välillisistä vahingoista ja tappioista. BestPark tai Palveluntarjoaja ovat vastuussa vain välittömistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet puutteista BestParkin tai Palveluntarjoajan palveluihin liittyvien velvoitteiden täyttämisessä. BestParkin ja/tai Palveluntarjoajan vastuu kattaa korkeintaan yhteismäärältään Varauksen kokonaissumman.

BestPark ei ole vastuussa Palvelun käytöstä, laadusta tai sopimuksenmukaisuudesta eikä anna Palvelusta takuuta. Palveluntarjoaja on yksin vastuussa Palvelusta. Palveluntarjoaja käsittelee Palveluun liittyvät reklamaatiot ja vaatimukset.

16. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Yleisistä sopimusehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ja erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.